хош

 • 49қалампыр — 1 (Жамб., Қорд.) қызыл бұрыш. Дүнгендер қ а л а м п ы р д ы көп егеді (Жамб., Қорд.). Алматы облысында келімдәрі түрінде айтылады 2 (Шымк., Түркіс.) тауда өсетін шөп түрі. Қ а л а м п ы р таудың күнгей бетінде өспейді, көлеңке жағында өседі. Қ а… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 50абутилен — зат. бот. Тропиктік және субтропиктік өңірлерде өсетін бұталы және шөптесін өсімдік. Әдемі хош иісті қызыл гүлдері болады. Қолайлы жағдайда а б у т и л е н 5 6 ай гүлдейді. А б у т и л е н ауаның таза болғанын ұнатады (С. Тұрдиев., Үй өсімдік.,… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 51айғыр — Айғырдың жалын майлау. Бие байлау тойында ақсақалдардың бірі «Айғырдың күш қуаты артып, құлын көбейсін!» деген тілек бата айтып, айғырдың жалына май жағу ғұрпы (Қаз. этнография., 1, 85). Айғыр стакан. 250 грамдық үлкен стақан. Екеуі «тағы… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 52ақжарылқап — I сын. поэт. Жақсылыққа кенелген, қуанышты. Автордың тәуелсіздікке қолымыз жеткен а қ ж а р ы л қ а п кезде қалтарыста қалғанына таңырқаған, көлеңкеленген көңілі бар (Қаз. әдеб., 12.06.2009, 6). II үст. Құдай оңдап, сәтін беріп. Елшілер а қ ж а р …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 53аңқыма — зат. Аңқыған хош иіс. Шынында да жусан исі жас саумалдың көкірек ашар а ң қ ы м а с ы н а көбірек ұқсайды екен (О. Сәрсенбаев, Жиде., 186) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 54ара — I зат. зоол. Тропикалық ормандарда тіршілік ететін тотықұстардың бір түрі. А р а л а р сөзді тез ұғады, қолда ұстауға ыңғайлы және бірнеше сөзді жаттауға қабілетті келеді (Құстар, 57). Тотының ең үлкені – а р а . Ол Оңтүстік Американың тропикалық …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 55қошуақ — зат. жерг. Көңілі хош, разы, риза. Тірі пендеге әрқашан көңіл қ о ш у а ғ ы ауадай қажет (Д.Досжанов, Жолбарыс, 31). – Оны тек темір терсекке жібер, деп балуан інісінің бүгінгі тіршілігіне оншалық қ о ш у а қ емес екенін аңғартты (О.Сәрсенбаев,… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 56мансұқтал — мансұқта етістігінен жасалған ырықсыз етіс. Ал, хош, бұл вариант м а н с ұ қ т а л д ы делік (М.Әлімбаев, Көңіл күнд., 168). Ендеше осы Шора жөніндегі жырдың теріс м а н с ұ қ т а л ы п жүруінің не сыры бар? (Қаз. әдеб., 17.08.1974, 15) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 57мырқы — болды. жерг. Дүниесі түгел, көңілі хош. – Ол кезде, естуің бар шығар, төрт құбылам «түгенделіп» м ы р қ ы б о л ы п жүретінмін (О. Сәрсенбаев, Жақсының көзі, 148). – Сендер не ішерлеріңді білмей, м ы р қ ы б о л ы п жатасыңдар (О.Сәрсенбай,… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 58пәрмеш — зат. Ішіне ет салып майға пісірген дөңгелек нан; пәрамаш, пәреміш. Меймандос, құрметіне болды дайын, Хош алып, п ә р м е ш п е н берді шайын. Жолаушы есін жинап алғаннан соң Түп түгел баяндады келген жайын (Қ.Тоғызақов, Сібір Омар, 35). Күрке… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 59ықылым — сын. Көп, ұзақ; талай. Қадым заман, ы қ ы л ы м жыл жазса да жырлап біткен жоқ өзіңді әлі ешкім (С.Мәуленов, Шыңдағы., 72). – Хош, Фарабиің қыпшақ қой. Одан бері нешеме ы қ ы л ы м заман өтті? (Жалын, 1969, №4, 101) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 60Реформа календаря в Туркмении — C 1 июля 2008 года Туркмения перешла на общепринятое наименование месяцев по григорианскому календарю. 24 мая 2008 г. меджлис (парламент) Туркмении принял постановление о переходе с 1 июля на общепринятое наименование месяцев по григорианскому… …

  Энциклопедия ньюсмейкеров